Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

NOTA DE PREMSA DE L’AJUNTAMENT D’OSSÓ DE SIÓ

DIMECRES 03 ABRIL 2019

El Jutjat Contenciós Administratiu Nº 1 de Lleida i mitjançant sentència nº 116/2019, de data 20 de març de 2019, va resoldre respecte al recurs Contenció Administratiu, procediment ordinari 188/2017-A que presentaren al seu dia, diverses organitzacions ecologistes i particulars, envers a les llicències atorgades per part d’aquest Ajuntament d’Ossó de Sió, tan l’ambiental com la urbanística, pel que fa a l’instal·lació i explotació d’una planta de compostatge de residus no perillosos a les parcel·les 250, 251 i 252 del terme municipal d’Ossó de Sió.

Al respecte, i després de detinguda lectura del contingut de dita sentència, i en especial els Fonaments de Dret de la mateixa, podem establir dos aspectes fonamentals i ben diferenciats en el que respecte al contingut de l’expedient de referència:

Primer.- Respecte a la tramitació administrativa, i tal com es destaca en el FONAMENT TERCER, desprès de diferents consideracions respecte a la normativa urbanística i el tractament del sol no urbanitzable, així com múltiple i diferent jurisprudència i doctrina, finalitza dit Fonament de Dret amb la següent conclusió: en definitiva no se aprecia la incorrección del procedimiento previsto en el art. 48 por el Ayuntamiento demandado, por lo que esa primera alegación debe ser necesariamente desestimada.”

Queda avalada per tant la correcta tramitació d’aquesta instal·lació complint l’Ajuntament d’Ossó de Sió, tots i cada un del tràmits a que fa referència la Llei d’Urbanisme de Catalunya.

Segon.- En quan al FONAMENT QUART de dits fonaments de dret, la part recurrent impugnava per motius de forma adduint que existia un defecte en el tràmit de l’informació pública municipal, però per part de la Sra. Magistrada manifesta explícitament i clarament que: “examinado el contenido del expediente administrativo, esa alegación no puede tener favorable acogida“.

La consideració anterior, es fonamenta en que l’Ajuntament d’Ossó de Sió, va publicar al BOP en data 1 de gener de 2011 edicte del 9 de desembre de 2010, obrint el pertinent termini d’exposició pública i tanmateix la Sra. Magistrada manifesta: en consecuencia, dicha información estaba a disposición de todos los interesados en el momento en que se dio información pública a fin de que pudiera ser consultado” i així mateix es relacionen d’altres exposicions públiques de dit expedient tan al diari La Manyana com al BOP i que es va donar coneixement a les finques veïnes sense reclamacions i al·legacions al respecte.

Per tant, el Jutjat del Contenciós Administratiu es ratifica en que l’Ajuntament d’Ossó de Sió va complir escrupolosament el deure de donar publicitat a aquest expedient i que es va fer no tan sols complir l’estricta legalitat sinó obrint el mateix a qualsevol tipus de consulta en el període de tramitació del mateix.

Tercer.- Pel que fa el FONAMENT CINQUÈ, en aquest punt sí que s’incideix en qüestions de fons plantejades per la part recurrent i en concret, l’aprovació per part de la Ponència Ambiental de la Direcció General de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya de data 15 de gener de 2013, acord en el que s’acceptaven les conclusions de l’estudi de l’Impacte Ambiental presentat per la promotora de l’activitat.

En aquest punt la part recurrent i en el procediment presentà estudis i informes elaborats per diferents tècnics i s’arribava a la conclusió segons els mateixos que la declaració d’Impacte Ambiental aprovada per dita Ponència de la Direcció General de Qualitat Ambiental no havia tingut en compte determinats elements i repercussions a l’ecosistema i a l’entorn.

Es a dir, el Jutjat del Contenciós Administratiu anul·la les llicències com a conseqüència de les esmentades mancances de la Declaració d’Impacte Ambiental, elaborada per la Ponència Ambiental de la Direcció General de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya.

 

Davant el contingut d’aquesta sentencia, l’Ajuntament d’Ossó de Sió, com no podria de ser d’altra manera, acata les decisions judicials, com la que ens referim, sense perjudici de portar a terme totes aquelles actuacions en l’àmbit administratiu o judicial que corresponguin en la legitima defensa dels interessos municipals.

Ossó de Sió, 2 d’abril de 2019-04-02

L’Alcalde

Fitxers adjunts