Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

EDICTE APROVACIÓ INICIAL PLEC CLÀUSULES I LICITACIÓ CONTRACTE GESTIÓ DEL BAR DE LES PISCINES.

DIJOUS 23 MAIG 2024

Edicte sobre aprovació inicial d’un plec de clàusules i licitació d’un contracte per la
gestió del bar de les piscines, en la modalitat de concessió del servei de bar de les
piscines d’Ossó de Sió.


L’Ajuntament d’ Ossó de Sió per resolució de l’Alcaldia de 24 d’abril, ha aprovat
l’expedient de contractació mitjançant procediment obert de la gestió del recinte de
les piscines i bar annex en la modalitat de concessió i els plec de clàusules
reguladores. Per tant, de conformitat amb el que estableix l’article 277.1 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya s’estableix que s’exposa al públic per un termini de
quinze dies naturals, a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest anunci en
la pàgina web de l’ajuntament i en el tauler edictal, perquè es puguin presentar
reclamacions.


Si no se’n presenten s’entendrà aprovat definitivament sense necessitat de
l’adopció de cap ulterior acord. Simultàniament, s’efectua convocatòria del
procediment obert, atenent a l’oferta més avantatjosa, amb diversos criteris
d’adjudicació, si bé aquesta s’ajornarà quan sigui necessari en el supòsit que es
formulin reclamacions contra el Plec de condicions.


- Entitat adjudicadora Organisme: Ajuntament d’Ossó de Sió.
- Dependència que tramita l’expedient: Secretaria
- Objecte: Gestió del bar de les piscines d’Ossó de Sió.
- Termini: del 23 de juny fins el dia 3 de setembre de 2024 .
- Cànon: 175€ al mes millorable a l’alça
- Presentació de proposicions: - S’admetran les propostes presentades a
l’Ajuntament fins al dia 29 de maig de 2024, a les 20.00 hores.


. Documents a aportar: els assenyalats al Plec de condicions el qual estarà
disponible al Perfil del contractant al qual podeu accedir a través de la web de
l’Ajuntament: http://www.ossosio.ddl.net i a la secretaria de l’Ajuntament.
L’expedient es podrà consultar a la Secretaria de l’Ajuntament en hores d’oficina.

edicte