Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

APROVACIÓ INICIAL DE L’ACTUALITZACIÓ DEL NOMENCLÀTOR DE CARRERS I NUMERACIÓ DEL MUNICIPI D’OSSÓ DE SIÓ

Que amb data 31 de gener de 2024 de l’Excm. Ajuntament Ple adoptà l’acord d’APROVACIÓ INICIAL DE L’ACTUALITZACIÓ DEL NOMENCLÀTOR DE CARRERS I NUMERACIÓ DEL MUNICIPI D’OSSÓ DE SIÓ.- EXP.14/2024.- Segon. De conformitat amb l’article 83 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es va sotmetre la documentació que consta a l’expedient núm.14/2024 a informació pública per un termini de trenta dies hàbils mitjançant la inserció d’anuncis en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida de data 12 de març de 2023 núm.51, al web municipal i al tauler d’anuncis electrònic de l’Ajuntament d’Ossó de Sió, sense que s’hagin presentat al.legacions quedant aprovat definitivament el carrerrer que s'adjunta en el certificat. Sara

DIJOUS 27 JUNY 2024